วันที่ 28 พฤษจิกายน 2558 หน้าหลัก  คู่มือ  คณะทำงาน  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  LOGIN
  หน่วยงาน
  หน่วยงานภายใน
  บุคลากร
  จำนวนบุคลากร
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
การลาศึกษาต่อ
โครงการพัฒนาบุคลากร
  การจัดการศึกษา
  จำนวนนิสิตปัจจุบัน
สาขาวิชาที่เปิดสอน
การได้รางวัลของนิสิตและศิษย์เก่า
วิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนานิสิต
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต
ความพึงพอใจของนายจ้างต่ออัตลักษณ์บัณฑิต
  งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
  งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
  การบริการวิชาการ
  โครงการบริการวิชาการ
  การบริหาร
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในงานบริหาร
โครงการพัฒนานิสิต
 

แสดงทั้งหมด ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel แสดงข้อมูลจากวันที่ ถึง ประเภท หน่วยงาน
ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ สถานที่จัด วันที่จัด  
941 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา กิจกรรมส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาประชาธิปไตย วัฒนธรรมประชาธิปไตยกับเยาวชนคนุ่นใหม่ ราชภัฏสงขลา 20/08/2552 -
20/08/2552
คลิกดูรายละเอียด
942 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง - สงขลา สานฝันเพื่อน้อง โรงเรียนคงคาล้อม อ.เชียรใหญ่ จ.สงขลา 28/08/2552 -
30/08/2552
คลิกดูรายละเอียด
943 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ม.ทักษิณ สงขลา 01/06/2552 -
07/06/2552
คลิกดูรายละเอียด
944 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการ่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง บ้านท้ายยอ ต.เกาะยอ จ.สงขลา 30/03/2552 -
20/04/2552
คลิกดูรายละเอียด
945 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการภูมปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน สวนประวัติศาสตร์ ,สถาบันทักษิณ ,น้ำตกโตนงาช้าง จ.สงขลา 09/09/2552 -
13/09/2552
คลิกดูรายละเอียด
946 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการพบปะสังสรรค์สายสัมพันธ์น้องพี่ หแหลมสมิหลา จ.สงขลา 12/09/2552 -
12/09/2552
คลิกดูรายละเอียด
947 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการเสียงตามสายเพื่อน้องหอพักปาริชาต หอพักปาริชาต 26/08/2552 -
31/03/2553
คลิกดูรายละเอียด
948 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหาราชา (จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี) สถานีพัฒนาป่าชยเลนที่ 36 อ.ละงู จ.สตูล 04/12/2551 -
06/12/2551
คลิกดูรายละเอียด
949 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประชาสัมพันธ์นิสิตได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนนักพัฒนา ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 13/10/2551 -
13/10/2551
คลิกดูรายละเอียด
950 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการรณรงค์เนื่อในวันเอดส์โลก ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 11/02/2552 -
11/02/2552
คลิกดูรายละเอียด
951 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 10/01/2552 -
10/01/2552
คลิกดูรายละเอียด
952 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการค่ายทักษิณอาสา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 18/10/2551 -
24/10/2551
คลิกดูรายละเอียด
953 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการ Mr @Missคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 13/01/2552 -
16/01/2552
คลิกดูรายละเอียด
954 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการสัมมนาเส้นทางนักกิจกรรมสู่ภาวะผู้นำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง 19/11/2551 -
20/11/2551
คลิกดูรายละเอียด
955 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการสัมมนากลุ่มองค์กรนิสิต -นักศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 1 โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จ.สงขลา 21/11/2551 -
24/11/2551
คลิกดูรายละเอียด
956 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 01/10/2551 -
10/05/2552
คลิกดูรายละเอียด
957 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการสัมมนาททางวิชาการคณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 27/01/2552 -
27/01/2552
คลิกดูรายละเอียด
958 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการศึกษาสัมพันธ์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 30/11/2551 -
30/11/2551
คลิกดูรายละเอียด
959 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 30/01/2552 -
30/01/2552
คลิกดูรายละเอียด
960 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา โครงการฟุตซอล มหาวิทยาลัยทักษิณ คัพ ครั้งที่ 3 ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 25/01/2552 -
28/01/2552
คลิกดูรายละเอียด

  หน้า :