วันที่ 27 พฤษจิกายน 2558 หน้าหลัก  คู่มือ  คณะทำงาน  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  LOGIN
  หน่วยงาน
  หน่วยงานภายใน
  บุคลากร
  จำนวนบุคลากร
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
การลาศึกษาต่อ
โครงการพัฒนาบุคลากร
  การจัดการศึกษา
  จำนวนนิสิตปัจจุบัน
สาขาวิชาที่เปิดสอน
การได้รางวัลของนิสิตและศิษย์เก่า
วิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนานิสิต
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต
ความพึงพอใจของนายจ้างต่ออัตลักษณ์บัณฑิต
  งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
  งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
  การบริการวิชาการ
  โครงการบริการวิชาการ
  การบริหาร
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในงานบริหาร
โครงการพัฒนาบุคลากร
 

แสดงทั้งหมด ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel แสดงข้อมูลจากวันที่ ถึง หน่วยงาน
 ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ สถานที่ งบประมาณ วันที่จัด  
1 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว  137300  30/05/2555 -
02/06/2555
คลิกดูรายละเอียด
2 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการงานวิชาการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน วิทยาลัยภูมปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  16850  14/02/2555 -
14/02/2555
คลิกดูรายละเอียด
3 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โครงการสัมมนาเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง  44000  24/11/2554 -
24/11/2554
คลิกดูรายละเอียด

  หน้า :