วันที่ 1 ธันวาคม 2558 หน้าหลัก  คู่มือ  คณะทำงาน  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  LOGIN
  หน่วยงาน
  หน่วยงานภายใน
  บุคลากร
  จำนวนบุคลากร
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
การลาศึกษาต่อ
โครงการพัฒนาบุคลากร
  การจัดการศึกษา
  จำนวนนิสิตปัจจุบัน
สาขาวิชาที่เปิดสอน
การได้รางวัลของนิสิตและศิษย์เก่า
วิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนานิสิต
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต
ความพึงพอใจของนายจ้างต่ออัตลักษณ์บัณฑิต
  งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
  งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
  การบริการวิชาการ
  โครงการบริการวิชาการ
  การบริหาร
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในงานบริหาร
หน้าหลัก

 ขอเชิญประชุม QA-TSU Forum ครั้งที่ 6 (23/06/2554)
 ขอเชิญขอประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ (23/05/2554)
 สำนักคอมพิวเตอร์ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบ QAIS (11/05/2554)
  การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประมวลภาพ
  ระบบ CHE QA Online คู่มือสำหรับคณะคู่มือสำหรับคณะกรรมการประเมินฯ